ABOUT US / L- ISTORJA TAGHNA

about us

Radio Active Malta is an online radio formed by a group of radio presenters... In the past, they all used to work on the same radio station together and now they teamed up to keep you company while you are at home. All the programs are gonna be aired from the homes of each presenter which means each presenter presents the program from his home.. ALL KIND OF MUSIC GENRES WILL BE PLAYED by our presenters.... Enjoy but first of all:

STAY HOME...STAY SAFE

L- ISTORJA TAGHNA

Radio Active Malta huwa radju online fejn gie mahluq minn grupp ta' prezentaturi li hadmu fuq stazzjonijiet diversi tar- radju lokali... Lura fiz- zmien, diversi minnhom kienu jahdmu fuq l- istess stazzjon tar- radju u llum il- gurnata, f' dan il- mument difficli, ghazlu u hadu d- decizzjoni biex jergu' jinghaqdu flimkien u jzommu kumpanija lil kulhadd f' dawn ic- cirkostanzi li fihom il- pajjiz u mahkum mill- virus tal- Corona.. Il- programmi kollha ser ikunu qed jixxandru mid- dar ta' kull prezentatur. Dan ser ikun ifisser illi kull  prezentatur ser ikun qed ixandar il- programm tieghu minn gewwa daru.. KULL TIP TA' MUZIKA SER TKUN QED TINDAQ minn naha tal- prezentaturi taghna.... Hudu gost imma qabel kollox:

OQGHODU D- DAR...HUDU HSIEB SAHHITKOM

© 2020 by Wayne Mallia.  Proudly created for Radio Active Malta.